Traspex Mining SA

Traitement de minéraux industriels

Выбор Торговой Стратегии


ÓûðòýðѠцõýýþÑÂть øýýþòðцøþýýых ÑÂтрðтõóøù ÑÂþÑÂтþøт ò тþü, чтþ þýø ÿþ÷òþÃȄÂют øÑÂúûючøть ÿрþÑÂòûõýøѠÑÂüþцøþýðûьýþÑÂтø ÿрø рõðûьýþù тþрóþòûõ, чтþ ÿþòышðõт ÑÂффõúтøòýþÑÂть рõ÷уûьтðтð. ÕÑÂûø цõýð ôòøóðûðÑÂь ò тþü ýðÿрðòûõýøø, úþтþрþõ уúð÷ыòðû øýôøúðтþр, тþ ÿðрðüõтры ôõùÑÂтòøтõûьýþ рðñþчøõ, ø øх ýуöýþ уúð÷ðть ò ÑÂтðтьõ. ÞÑÂýþòýðѠÿрþñûõüð òþ÷ýøúðõт, úþóôð úþÿøрðùтõр ôþûöõý þÿøÑÂðть ÿðрðüõтры øýôøúðтþрð.

https://farmaciaerezione.com/comprare-generico-cialis

ÃœðúÑÂøüðûьýðѠÿрþÑÂðôúð — ÑÂтþ üðúÑÂøüðûьýыù уñытþú ÿþ ÿþртфõûю ÷ð þÿрõôõûõýýыù ÿõрøþô (þñычýþ ÷ð óþô). ã ýø÷úþчðÑÂтþтýых ÑÂтрðтõóøù ÿрþÑÂðôúð üþöõт ñыть ñþûьшõ, чõü у òыÑÂþúþчðÑÂтþтýых, òÑÂûõôÑÂтòøõ ýõúþтþрых ÑÂтðтøÑÂтøчõÑÂúøх фðúтþрþò.

«Ã¯Ã¿Ã¾Ã½ÑÂúøõ ÑÂòõчø» — ÑÂтþ óрðфøчõÑÂúøõ ø÷þñрðöõýøѠø÷üõýõýøѠцõý ò òøôõ ÿрÑÂüþуóþûьýøúþò þÿрõôõûõýýþóþ цòõтð ò ÷ðòøÑÂøüþÑÂтø þт тøÿð ÑÂòõчø. ÕÑÂûø ÑÂòõчð ñõûðѠ(«Ã±Ñ‹Ñ‡ÑŒÑ»), тþ цõýð ÷ðúрытøѠòышõ, чõü цõýð þтúрытøÑÂ, ð õÑÂûø ÑÂòõчð тõüýðѠ(«Ã¼ÃµÃ´Ã²ÃµÃ¶ÑŒÑ») — òÑÂõ ѠтþчýþÑÂтью ôþ ýðþñþрþт. Úрþüõ тþóþ, þÿытýыõ трõùôõры ÿþûучðют øýфþрüðцøю þ рыýúõ ÿþ рð÷üõрðü ø ÑÂðüþù ÑÂòõчø, ø õõ «хòþÑÂтþò».

Þрôõр ýð ÿþúуÿúу ñыû уÑÂтðýþòûõý ò üþüõýт, úþóôð üõôòõöøù трõýô þúþýчðтõûьýþ øÑÂÑÂÑÂú ø цõýð ÑÂþòõршøûð рð÷òþрþт òòõрх. ÔûѠÿþôтòõрöôõýøѠрð÷òþрþтð тðúöõ üþöýþ ñыûþ ñы øÑÂÿþûь÷þòðть ÿрþÑÂтую ÑÂúþûь÷ÑÂщую ÑÂрõôýюю ûøýøю.

Øýôøúðтþры ÔûѠäþрõúÑÂ

ÕôøýÑÂтòõýýðѠрð÷ýøцð ò тþü, чтþ ÑÂòøýó-тþрóþòûѠÿрøüõýøüð úðú ú трõýôþòыü, тðú ø ú ôøðÿð÷þýýыü рыýúðü. áòøýó-трõùôøýó — ÑÂтþ ÑÂÿõúуÃȄÂтøòýðѠÑÂтрðтõóøÑÂ, ÿрø úþтþрþù трõùôõры ÑÂтрõüÑÂтÑÂѠòþÑÂÿþûь÷þòðтьÑÂѠÿрõøüущõÑÂтòðüø рðýöøрþòðýýых ø трõýôþòых рыýúþò. ÒыñøрðѠ«òõршøýы» ø «Ã²Ã¿Ã°Ã´Ã¸Ã½Ñ‹Â», трõùôõры üþóут þтúрыòðть ôûøýýыõ ø úþрþтúøõ ÿþ÷øцøø ÑÂþþтòõтÑÂтòõýýþ.

ÃÂ’ þÿрõôõûõýýыù üþüõýт ÿрþøÑÂхþôøт ÿрþñþù урþòýѠÑÂþÿрþтøòûõýøѠø цõýð ýðчøýðõт рðÑÂтø, уúð÷ыòðѠýð ÿþÑÂòûõýøõ ýþòþóþ òþÑÂхþôÑÂщõóþ трõýôð. ßрø ÑÂтþü òðöýþ, чтþñы цõýð ýõ þтúðтøûðÑÂь ÑÂрð÷у ú ÿрõôыôущõüу урþòýю – ÑÂтþт фõýþüõý ýð÷ыòðõтÑÂѠûþöýыü ÿрþñþõü. ßõрòþýðчðûьýþ òþÑÂхþôÑÂщøù трõýô þÿрõôõÃȄÂÃȄÂѠѠÿþüþщью 50-ôýõòýþù ÑÂúþûь÷ÑÂщõù ÑÂрõôýõù (цõýð òышõ ûøýøø MA). ÃÂ’ ÑÂûучðõ òþÑÂхþôÑÂщõóþ трõýôð трõùôõры ñуôут ÑÂтрõüøтьÑÂѠþтúрыòðть ôûøýýыõ ÿþ÷øцøø, øÑÂÿþûь÷уѠÑÂтðрую ÿþÑÂûþòøцу «Ã¿Ã¾ÃºÑƒÃ¿Ã°Ã¹ ôõшõòþ, ÿрþôðòðù ôþрþóþ». âþчúø òхþôð þñычýþ þñþ÷ýðчðютÑÂѠþÑÂцøûÃȄÂтþрþü (RSI, CCI ø т. Ô.), àтþчúø òыхþôð рðÑÂÑÂчøтыòðютÑÂѠýð þÑÂýþòõ ÿþûþöøтõûьýþóþ ÑÂþþтýþшõýøѠрøÑÂúð ø ÿрøñыûø. âþрóþòûѠò ôøðÿð÷þýõ òúûючðõт þÿрõôõûõýøõ тþчõú ÿþôôõрöúø ø ÑÂþÿрþтøòûõýøÑÂ, ÿþÑÂрõôÑÂтòþü úþтþрых трõùôõры ñуôут рð÷üõщðть ÑÂôõûúø òþúруó ÑÂтøх úûючõòых урþòýõù. íтð ÑÂтрðтõóøѠхþрþшþ рðñþтðõт ýð рыýúõ ñõ÷ ÷ýðчøтõûьýþù òþûðтøûьýþÑÂтø ø ÷ðüõтýþóþ трõýôð.

áÿрõôþòðѠâþрóþòûѠçтþ íтþ âðúþõ?

âрõùôõру ýõþñхþôøüþ øÑÂÿþûь÷þòðть òÑÂõ ÑÂøóýðûы, óõýõрøруõüыõ ÑÂтþù ÑÂтрðтõóøõù ôûѠÿþúуÿúø øûø ÿрþôðöø ðúтøòð. ÃÂð ÑÂþòрõüõýýþü þтõчõÑÂтòõýýþü рыýúõ øýòõÑÂтøцøþýýых уÑÂûуó ÿþÑÂòøûþÑÂь üýþöõÑÂтòþ ýþòых üõûúøх úþüÿðýøù, ÿрõôþÑÂтðòÃȄÂющøх чðÑÂтýыü ûøцðü ôþÑÂтуÿ ýð рþÑÂÑÂøùÑÂúøõ ø ÷ðруñõöýыõ фþýôþòыõ ñøрöø. áтðûþ òþ÷üþöýыü тþрóþòðть цõýýыüø ñуüðóðüø ûøñþ ò ôøûøýóþòых ÷ðûðх úþüÿðýøø, ûøñþ чõрõ÷ ôþüðшýøù úþüÿьютõр. ÃÂ’ ÑÂòÑÂ÷ø Ñ ÑÂтøü чðÑÂтýыõ øýòõÑÂтþры, рõшøòшøõ òûþöøть ÑÂрõôÑÂтòð ò цõýýыõ ñуüðóø ø ÷ðрðñðтыòðть ýð øх úуÿûõ/ÿрþôðöõ, ÑÂтðûúøòðютÑÂѠѠцõûыü рÑÂôþü òþÿрþÑÂþò, трõñующøх þÿрõôõûõýýых ýþòых ÷ýðýøù. íтø ÷ýðýøÑÂ, ÿþ÷òþÃȄÂющøõ ÿрþø÷òõÑÂтø фуýôðüõýтðûьýыù ø тõхýøчõÑÂúøù ðýðûø÷ фþýôþòþóþ рыýúð, ôþÑÂтуÿýы, ÿþÑÂтþüу ýõ ÿрõôÑÂтðòÃȄÂют ÿрþñûõüы ôûѠþÑÂòþõýøÑÂ. ßрø þÿøÑÂðýøø тõхýøчõÑÂúþóþ øýôøúðтþрð øûø тþрóþòþù ÑÂтрðтõóøø ýуöýþ ÿрþòõрÑÂть øх ÑÂффõúтøòýþÑÂть ýð рõðûьýþü óрðфøúõ. Ã’þ-ÿõрòых, ÑÂтþ ÿþ÷òþûøт уñõôøтьÑÂѠò úþррõúтýþÑÂтø ýðÿøÑÂðýýþóþ üðтõрøðûð.

áúþûь÷ÑÂщðѠÑÂрõôýÑÂÑ ÑÂòÃȄÂютÑÂѠõщõ þôýøü ÿþÿуÃȄÂрýыü øýÑÂтруüõýтþü ÑÂûõôþòðýøѠ÷ð трõýôþü. Ôòõ ÑÂúþûь÷ÑÂщøх ÑÂрõôýøх þтûøчýþ рðñþтðют ò úðчõÑÂтòõ ÿõрõúрõÑÂтýþóþ ÑÂøóýðûð. Úðöôыù рð÷, úþóôð ÑÂúþûь÷ÑÂщøõ ÑÂрõôýøõ ÿõрõÑÂõúðютÑÂÑÂ, ýðчøýðõтÑÂѠýþòыù трõýô. íтþ ÿþ÷òþÃȄÂõт трõùôõрðü ðòтþüðтøчõÑÂúø ø÷ñõóðть òхþôð ò рыýþú ýð òõршøýðх øûø òÿðôøýðх, ÿþтþüу чтþ ÑÂúþûь÷ÑÂщøü ÑÂрõôýøü трõñуõтÑÂѠýõúþтþрþõ òрõüѠôûѠÿõрõÑÂõчõýøÑÂ. ÑþûьшøýÑÂтòþ ÑÂтрðтõóøù üþöýþ рð÷ôõûøть ýð ôòõ ñþûьшøõ óруÿÿы — «Ã¸Ã³Ñ€Ã°ÑŽÑ‰Ã¸Ãµ ýð ýõÑÂффõúтøòýþÑÂтÑÂх» ø «Ã¸Ã´ÑƒÑ‰Ã¸Ãµ ÷ð трõýôþü». âрõýôþòыõ ÑÂтрðтõóøø øóрðют ýð ÿÑÂøхþûþóøø øýòõÑÂтþрþò ø ôõùÑÂтòøÑÂх фþýôþò, ÿытðÑÂÑÂь «Ã·Ã°Ã¿Ñ€Ñ‹Ã³Ã½ÑƒÑ‚ь» ò ÿþõ÷ô ýþòþóþ трõýôð ø уÑÂÿõть ÑÂþñрðть ýð ÑÂтþü ÿрþфøт ôþ тþóþ üþüõýтð, ÿþúð ôòøöõýøõ ýõ þñрðтøтÑÂѠò þñрðтýую ÑÂтþрþýу. ÃÂ’ трõùôøýóõ ûюñыü ôõùÑÂтòøÑÂü òÑÂõóôð ÿрõôшõÑÂтòуõт ÑÂтðÿ ÑÂñþрð ø ø÷учõýøѠøýфþрüðцøø.

àþýþ üþöõт ÿþüõýÑÂтьÑÂѠò üþüõýт òыхþôð òðöýõùшøх ýþòþÑÂтõù ø ÿрøòõÑÂтø ú уñытúðü ÿрø ÷ðúрытøø ýÃ楟ôðчýых ÑÂôõûþú ÿþ ÑÂтþÿ-ÿрøúð÷ðü. âþрóþòûѠÿþ ÿрøýцøÿу «ÑÂúðûьÿøýóð» ôõùÑÂтòøтõûьýþ ÿþûучøûð ÑÂòþõ ýð÷òðýøõ þт ÑÂûþòð «ÑÂúðûьÿ», ÿþÑÂúþûьúу ñð÷øруõтÑÂѠýð тõхýøúõ ÑÂýÑÂтøѠýõñþûьшøх ÿрøñыûõù Ѡúðöôþù ÑÂôõûúø. Úруÿýыõ ÿрþøóрышø ø òÿõчðтÃȄÂющøõ òыøóрышø ÿрø òыñþрõ тðúþù тðúтøúø øÑÂúûючõýы. ÓûðòýðѠþÑÂþñõýýþÑÂть üõтþôð – ñþûьшþõ úþûøчõÑÂтòþ ÑÂôõûþú ÷ð üøýøüðûьýыù þтрõ÷þú òрõüõýø.

Úðúþù áтøûь âþрóþòûø Òыñрðть?

Ø уöõ ÑÂúþрþ òы ÑÂüþöõтõ ÑÂтðть ÿþûýþцõýýыü чûõýþü úûуñð äþрõúѠø ÷ðрðñþтðть ýð ñøрöõ ÑÂòþø ÿõрòыõ ôõýьóø. íтþ ÷ýðчøт, чтþ òы тþчýþ тðúöõ ò ûюñþõ уôþñýþõ òрõüѠüþöõтõ ÷ðрðñðтыòðть ôõýьóø ýð рð÷ýøцõ úурÑÂð òðûют. àыýþú äþрõúѠрðñþтðõт Ѡрð÷ûøчýыüø òðûютðüø, ðúцøÑÂüø, øýôõúÑÂðüø ø ôрðóþцõýýыüø üõтðûûðüø. Õöõüøýутýþ ýð ÑÂðùтõ äþрõúѠÿрþôðют ø ÿþúуÿðют ôþûûðры, õòрþ, руñûø, фрðýúø, øõýы ø ôруóøõ òðûюты.

Üы øÑÂÿþûь÷уõü фðùûы cookies ôûѠуûучшõýøѠрðñþты ÑÂðùтð ÃÂØã Ã’èí ø ñþûьшõóþ уôþñÑÂтòð õóþ øÑÂÿþûь÷þòðýøÑÂ. Ñþûõõ ÿþôрþñýую øýфþрüðцøю þñ øÑÂÿþûь÷þòðýøø фðùûþò cookies üþöýþ ýðùтø÷ôõÑÂь, ýðшø ÿрðòøûð þñрðñþтúø ÿõрÑÂþýðûьýых ôðýýых –÷ôõÑÂь. ßрþôþûöðѠÿþûь÷þòðтьÑÂÑ ÑÂðùтþü, òы ÿþôтòõрöôðõтõ, чтþ ñыûø ÿрþøýфþрüøрþòðýы þñ øÑÂÿþûь÷þòðýøø òðûютýðѠñøрöð фðùûþò cookies ÑÂðùтþü ÃÂØã Ã’èí ø ÑÂþóûðÑÂýы Ѡýðшøüø ÿрðòøûðüø þñрðñþтúø ÿõрÑÂþýðûьýых ôðýýых. Ã’Ñ‹ üþöõтõ þтúûючøть фðùûы cookies ò ýðÑÂтрþùúðх Ã’ðшõóþ ñрðу÷õрð. ÔûѠтþрóþòûø ôþÑÂтðтþчýþ òÑÂõóþ ûøшь þôýþóþ øýôøúðтþрð, òхþôÑÂщõóþ ò ÑÂтðýôðртýыù ÿðúõт тõрüøýðûð. ÃÂð óрðфøúõ ýøöõ ÿþúð÷ðý þôøý ø÷ ÿрøüõрþò ÑÂôõûúø ÿþ ôøòõрóõýцøø.

Ñõ÷øýôøúðтþрýыõ ÑÂтрðтõóøø ÑÂчøтðютÑÂѠÿрþфõÑÂÑÂøþýðûьýыüø üõтþôðüø трõùôøýóð, т.ú. ßрþóýþ÷ úурÑÂþò òÑÂõх ðúтøòþò þÑÂущõÑÂтòÃȄÂõтÑÂѠѠøÑÂÿþûь÷þòðýøõü цõýþþñрð÷ующøх фðúтþрþò. áтрðтõóøѠäþрõúѠ– þÑÂýþòýþõ ÿþýÑÂтøõ ôûѠÿрþфõÑÂÑÂøþýðûьýþóþ трõùôõрð, úþтþрыù ôðòýþ, уÑÂÿõшýþ ø ÑÂтðñøûьýþ ÷ðрðñðтыòðõт ýð òðûютýþü рыýúõ.

âþрóþòðѠÑÂтрðтõóøѠÿøшõтÑÂѠýõ ÑÂûþöýþ, ôþÑÂтðтþчýþ ýõüýþóþ ÿþрðñþтðть ýð фþýôþòþü рыýúõ øûø фþрõúÑÂõ. ßþÑÂüþтрõть ýð чуöøõ ÑÂтрðтõóøø, чтþñы üþöýþ ñыûþ рð÷рðñþтðть ÑÂòþю ÑÂтрðтõóøю ÿþô ÑÂõñÑÂ. ÕôøýÑÂтòõýýыõ ÿрðòøûð ýðôþ ÷ðÿþüýøть ýðôþ, ÿрø ÑÂüõýõ þñÑÂтðýþòúø ýð рыýúõ, тþöõ òýþÑÂøть úþррõúтøрþòúу ò тþрóþòую ÑÂтрðтõóøю, ÑÂтþ ÿþ÷òþûøт òðü òÑÂõóôð ÿþûучðть òыÑÂþúую ÑÂтðñøûьýую ÿрøñыûь ýð ÑÂòþø òûþöõýøÑÂ. Úðú ÿþúð÷ыòðõт ÿрðúтøúð, úðöôðѠÑÂтрðтõóøѠрðñþтðõт þÿрõôõûõýýыù ÿõрøþô, ÿþÑÂûõ ýðчøýðõт ÿрøýþÑÂøть уñытúø øûø üøýøüðûьýыù ôþхþô ÑÂòþõüу òûðôõûьцу. íтþ ÑÂòÑÂ÷ðýþ Ѡтõü, чтþ рыýþú öøòõт ÿþ ÑÂòþøü ÿрðòøûðü, ÑÂтø ÿрðòøûð üõýÑÂютÑÂѠúðöôыù ôõýь. ÞтÑÂюôð üþöýþ ÑÂôõûðть òыòþô, ýõт ýð рыýúõ ÿþÑÂтþÑÂýýых ÑÂтрðтõóøù, ÿþÑÂтþüу ûучшõ òÑÂõóþ ýõ ÿþûь÷þòðтьÑÂѠчуöøüø ÑÂтрðтõóøÑÂüø, рð÷рðñðтыòðть ÑÂòþю ÑÂтрðтõóøю рðñþты ýð рыýúõ.https://belgiepillen.com/gevolgen-van-cold-turkey-stoppen-met-roken-voordelen-symptomen-en-effecten/

Øüõýýþ ÿрþÑÂтþтð õóþ øÑÂÿþûь÷þòðýøѠÿþÑÂûуöøûð ÿрøчøýþù тðúþù ÿþÿуÃȄÂрýþÑÂтø øýôøúðтþрð. Úðú òøôýþ ýð úðртøýúõ, цõýð úрøÿтþòðûюты úþûõñûõтÑÂѠò у÷úþü úþрøôþрõ. àûþúðûьýыõ üøýøüуüы ø üðúÑÂøüуüы òышõ ÿрõôыôущøх (ýð ÑÂúрøýшþтõ üøýøüуüы þтüõчõýы ñõûыüø óþрø÷þýтðûьýыüø ûøýøÑÂüø). Binance ø üýþóøõ ôруóøõ ÿþÿуÃȄÂрýыõ ÿûþщðôúø øÑÂÿþûь÷уют óрðфøúø ÿþÿуÃȄÂрýþóþ ÑÂõрòøÑÂð Tradingview.

ÑþûьшøýÑÂтòþ øýòõÑÂтþрþò хþтÑÂт ÿþûучðть ôþхþô ò тõчõýøõ óþôð, ò тðúøх ÑÂûучðÑÂх тþрóþòыõ ÑÂтрðтõóøø ýõ òÑÂõ ÿрøýþÑÂÑÂт ÑÂтðñøûьýыù ôþхþô. áúþрõõ òÑÂõóþ òы ñуôõтõ øÑÂÿþûь÷þòðть ÿþôôõрöúу ûøñþ ÑÂþÿрþтøòûõýøѠôûѠÿþøÑÂúð тþчúø òхþôð.

  • Ã’ðöýþ хþтѠñы ò Excell øûø Google docx òõÑÂтø ÑÂтðтøÑÂтøúу ø òýþÑÂøть úðöôую ÑÂôõûúу, чтþñы ò ÑÂûучðõ фþрÑÂ-üðöþрð ÿþýøüðть, óôõ øüõýýþ ýðчðûøÑÂь ÿрþñûõüы.
  • ßþÑÂтþüу трõùôõры, úþтþрыõ øÑÂÿþûь÷уют þñõ тþрóþòыõ ÑÂтрðтõóøø, üþóут ûõóúþ ÷ðÿутðтьÑÂÑÂ.
  • àðñþтð шøрþúþ ÿþ рðÑÂÿрþÑÂтрðýõýýþüу üõтþôу ýðчøýðõтÑÂѠò üþüõýт þтúрытøѠûþýôþýÑÂúþù ÑÂõÑÂÑÂøø, úþóôð рыýþú ÿрøхþôøт ò ÑÂþÑÂтþÑÂýøõ þÿрõôõûõýýþóþ þöøòûõýøÑÂ.
  • ÚðöôðѠтþрóþòðѠÑÂøÑÂтõüð рð÷рðñðтыòðõтÑÂѠÿþô þÿрõôõûõýýыõ уÑÂûþòøѠ– ÿõрøþô тþрóþòûø (òýутрøôýõòýыõ øûø ôþûóþÑÂрþчýыõ ÑÂôõûúø), тþрóþòðѠÑÂõÑÂÑÂøÑÂ, þöøôðõüðѠÿрøñыûь ø уñытúø ø т.ô.
  • âрõùôøýó ýð рыýúõ Forex, úðú ø ûюñðѠôõÑÂтõûьýþÑÂть, ÑÂòÑÂ÷ðýýðѠѠÑÂúþýþüøúþù – ÑÂтþ ýõ ÑÂтøхøùýþõ ÿрøýÑÂтøõ рõшõýøù, ð þÑÂþ÷ýðýýыù ÿрþцõÑÂÑÂ, úðöôþõ ôõùÑÂтòøõ ò úþтþрþü þÃ񥟥Âûþòûõýþ ûþóøчõÑÂúø.

ßþÑÂòûõýøõ ÿðттõрýð «ÃºÃ»Ã¸Ã½Â» ýð óрðфøúõ þñычýþ ÑÂòøôõтõÃȄ΄Âтòуõт þ ÑÂüõýõ трõýôð, ÿþÑÂтþüу чðщõ òÑÂõóþ þý фþрüøруõтÑÂѠýð ôýõ øûø ýð òõршøýõ óрðфøúð. «ÃšÃ»Ã¸Ã½Â» ÿрõôÑÂтðòûõý ÑÂõрøõù ÑÂÿþýÑÂúøх ÑÂòõчõù, ûøýøø ÑÂþÿрþтøòûõýøѠø ÿþôôõрöúø úþтþрþù ÑÂуöðютÑÂÑÂ, ÿрøчõü ÑÂуöõýøõ фøóуры ÑÂþòÿðôðõт Ѡýðÿрðòûõýøõü трõýôð.

íтð ÑÂтрðтõóøѠøÑÂÿþûь÷уõтÑÂÑÂ, úþóôð ýþòыù трõýô õщõ ýõ ÑÂфþрüøрþòðÃȄÂÑÂ, ýþ ÿрþрыò úûючõòþóþ урþòýѠüþöõт уúð÷ыòðть ýð õóþ ÑÂüõýу. ÃÂ’ тõчõýøõ þÿрõôõûõýýþóþ ÿõрøþôð òрõüõýø цõýð üþöõт ÿрþôþûöøтõûьýþ þтÑÂúðúøòðть þт урþòýѠÿþôôõрöúø ø ÑÂþÿрþтøòûõýøÑÂ. Õщõ þôýð ÿþÿуÃȄÂрýðѠÑÂтрðтõóøѠтþрóþòыõ ÑÂтрðтõóøø ÑÂрõôø ýðчøýðющøх трõùôõрþò – трõýôþòðѠтþрóþòÃȄÂ. ßрø ÑÂтþü ýуöýþ þÿрõôõûøть, ò úðúþü ýðÿрðòûõýøø ôòøöõтÑÂѠцõýð ò ôðýýыù üþüõýт òрõüõýø. Óûþñðûьýыõ трõýôы ÿþôхþôÑÂт ôÃȄʄÂрõôýõÑÂрþчýþù ø ôþûóþÑÂрþчýþù тþрóþòûø. ÃÂð þÑÂýþòõ øýôøúðтþрþò трõùôõры ÑÂþ÷ôðют ÑÂþñÑÂтòõýýыõ ÑÂтрðтõóøø.

ÃÂ’ úðчõÑÂтòõ рðñþчøх ÑÂøóýðûþò Price ÃÂction òыÑÂтуÿðют ÑÂòõчýыõ ÿðттõрýы. ßþÑÂúþûьúу ýðÑÂтрþõýøѠучðÑÂтýøúþò рыýúð уúûðôыòðютÑÂѠò þÿрõôõûõýýыõ ÿþòõôõýчõÑÂúøõ üþôõûø, тþ ÑÂущõÑÂтòуõт рõðûьýðѠòþ÷üþöýþÑÂть ÿрþóýþ÷øрþòðýøѠôðûьýõùшõóþ цõýþòþóþ ôòøöõýøÑÂ. á ÿрøþñрõтõýøõü þÿытð у ýðчøýðющøх трõùôõрþò ÿþûучðõтÑÂѠþтÑÂûõöøòðть ÿþÑÂòûõýøõ тðúøх ÿðттõрýþò. çõü þýø ôûøýýõõ, тõü þчõòøôýõõ, ÿðрýыù трõùôøýó ýð фþрõúѠчтþ цõýð òÑÂтрõтøûð ÑÂøûьýþõ ÑÂþÿрþтøòûõýøõ, ÷ðÑÂтðòøòшõõ õõ ÿþòõрýуть þñрðтýþ. ÓûðòýðѠ÷ðôðчð ÑÂтрðтõóøø äþрõúѠ– чõтúþõ рõóуûøрþòðýøõ уÑÂûþòøù ÑÂôõûúø ýð фþýõ þтÑÂутÑÂтòøѠòþ÷üþöýþÑÂтø ôòþÑÂúþóþ тþûúþòðýøѠÑÂøтуðцøø. Ñõ÷þшøñþчýþõ þÿрõôõûõýøõ тþчõú òхþôð-òыхþôð, þñõÑÂÿõчøòðющøх ôþÑÂтþùýыù ÿрþфøт, ôþÑÂтøóðõтÑÂѠÿутõü чõтúþù уÑÂтðýþòúø úрøтõрøõò ÷ðúрытøѠø þтúрытøѠÑÂôõûþú.

ÃÂõÑÂüþтрѠýð тþ, чтþ ÿрðòøûð тþрóþòûø ôþòþûьýþ ÿрþÑÂтыõ, ÑÂтрðтõóøѠøüõõт ÑÂòþø þÑÂþñõýýþÑÂтø. ÃÂðÿрøüõр, ýõ ÑÂûõôуõт уÑÂтðýðòûøòðть þрôõрð, õÑÂûø Stop-Loss þúð÷ыòðõтÑÂѠþúþûþ 30 ÿуýúтþò øûø ôðöõ òышõ. âðúðѠÑÂôõûúð ýõÑÂõт ò ÑÂõñõ ôþÿþûýøтõûьýыõ рøÑÂúø ø ò ÑÂûучðõ ýÃ楟ôðчø òы ÿþýõÑÂõтõ ûøшýøõ фøýðýÑÂþòыõ ÿþтõрø. ×ôõÑÂь òõÑÂьüð òðöýыüø üþüõýтðüø ÑÂòÃȄÂютÑÂѠóрðüþтýþõ þÿрõôõûõýøõ ø úþррõúтýþõ ÿþÑÂтрþõýøõ ýð óрðфøúõ урþòýõù ÑÂþÿрþтøòûõýøѠø ÿþôôõрöúø.

áтþøт тþûьúþ þôøý рð÷ þшøñøтьÑÂѠò þÿрõôõûõýøø ýðчðûьýþù òþûýы, тþ òõÑÂь ðýðûø÷ üþöõт ñыть þшøñþчõý ø ÿрøòõôõт ýõ ú ÿрøñыûø, ð ú уñытúðü. Ú ÑÂþöðûõýøю, рõðûьýþÑÂть рыýúð тðúþòð, чтþ ýõт 100% óðрðýтøø ÷ðрðñþтúð, рыýþú ÿþÑÂтþÑÂýýþ üõýÑÂõтÑÂѠø ûюñðѠÑÂтрðтõóøѠøüõõт фð÷ы ÿрøñыûø ø ÑÂõрøø уñытþчýых ÿþ÷øцøù. Þôýðúþ øýтõрýõт ÿõÑÂтрøт óрþüúøüø ýð÷ыòðýøÑÂüø ñõÑÂÿрþøóрышýðѠÑÂтрðтõóøѠäþрõúÑÂ, ø ÿрþôðют ýþòøчúðü ÑÂðüыõ þñыúýþòõýýыõ üõтþôы рðñþты. ßþÑÂтþüу õÑÂûø òы òÑÂõ õщõ øщøтõ ñõÑÂÿрþøóрышýðѠÑÂтрðтõóøѠFOREX, тþ ÿþüýøтõ, чтþ ûюñðѠÑÂтрðтõóøѠÿþôрð÷уüõòðõт уñытúø.

Ã’þÑÂхþôÑÂщøù «ÃºÃ»Ã¸Ã½Â» фþрüøруõтÑÂѠýð üðúÑÂøüуüõ рыýúð, ø ÿрþñþù òýø÷ ÑÂòøôõтõÃȄ΄Âтòуõт þ ÑÂüõýõ трõýôð ýð ÿþýøöõýøõ, ð фþрüøрþòðýøõ ýøÑÂхþôÑÂщõóþ úûøýð Ѡÿрþñøтøõü òòõрх óþòþрøт þ ÑÂüõýõ трõýôð ýð ÿþòышõýøõ. ßõрõô òыñþрþü ÑÂтрðтõóøø öõûðтõûьýþ þÿрõôõûøть ÑÂúûðô хðрðúтõрð ø ÿÑÂøхþтøÿ ñуôущõóþ трõùôõрð, ÿþÑÂúþûьúу øüõýýþ þт ÑÂтþóþ ÷ðòøÑÂøт, úðúðѠøüõýýþ ÑÂтрðтõóøѠÿþôþùôõт ýþòøчúу. ÃÂðÿрøüõр, ÑÂðýóòøýøúø þñычýþ þчõýь ÿþÑÂûõôþòðтõûьýы ò тþрóþòûõ, øх ýõ ÑÂûøшúþü þóþрчðют ÿрþøóрышø, ýþ ÿрø ÑÂтþü þýø ÑÂтрõüÑÂтÑÂѠ÷ðрðñþтðть ø ÿрøúûðôыòðют ú ÑÂтþüу üðúÑÂøüуü уÑÂøûøù. ÔÃȄʄÂðýóòøýøúþò ÿþôþùôут ÑÂтрðтõóøø, ò÷òõшõýýыõ ÿþ þтýþшõýøю ÿрøñыûø ú рøÑÂúу. Ã¥þûõрøúðü ýõ рõúþüõýôуõтÑÂѠ«ÑÂúðûьÿøýó», ÿþÑÂúþûьúу þýø ÑÂûøшúþü тþрþÿûøòы ø øýþóôð ÑÂÿþÑÂþñýы ÿрøýøüðть ÑÂûøшúþü øüÿуÃȄ΄Âøòýыõ рõшõýøÑÂ. ÔþûóþÑÂрþчýыõ ÑÂтрðтõóøø ôûѠхþûõрøúþò тðúöõ ýõöõûðтõûьýы — у ÑÂтþóþ ÿÑÂøхþтøÿð ýõ хòðтøт тõрÿõýøÑÂ, чтþñы ôþöôðтьÑÂѠþÿтøüðûьýþóþ ø÷üõýõýøѠцõýы.

ÃÂðÿрøüõр, õÑÂûø øýôøúðтþр þтþñрðöðõт úрðÑÂýую, ýþ ýð óрðфøúõ þýð ÷õûõýðÑÂ, тþ ÑÂтþ óþòþрøт þ тþü, чтþ ÑÂøûð üõôòõôõù øÑÂÑÂÑÂúðõт ø цõýð óþтþòøтÑÂѠú ÿрþрыòу. ÃÂ’ ÑÂтþü ÿрðúтøчõÑÂúþü ÿрøüõрõ тþрóþòûø ÑÂúðûьÿþü, ÿрøòõôõýýþü òышõ, øÑÂÿþûь÷уùтõ ÿрøòõôõýýыù ýøöõ ÑÂÿøÑÂþú ÿûюÑÂþò ø üøýуÑÂþò, чтþñы òыñрðть ÿþôхþôÑÂщую тþрóþòую ÑÂтрðтõóøю, úþтþрðѠòðü ñþûьшõ òÑÂõóþ ÿþôхþôøт. áúðûьÿøýó ýð фþрõúÑÂõ — ÑÂтþ þñщøù тõрüøý, øÑÂÿþûь÷уõüыù ôûѠþÿøÑÂðýøѠÿрþцõÑÂÑÂð чðÑÂтþóþ ÿþûучõýøѠýõñþûьшþù ÿрøñыûø. íтþ ôþÑÂтøóðõтÑÂѠÿутõü þтúрытøѠø ÷ðúрытøѠýõÑÂúþûьúøх ÿþ÷øцøù ò тõчõýøõ ôýÑÂ. íтþ üþöýþ ÑÂôõûðть òручýую øûø Ѡÿþüþщью ðûóþрøтüð, úþтþрыù øÑÂÿþûь÷уõт ÷ðрðýõõ þÿрõôõûõýýыõ øýÑÂтруúцøø þтýþÑÂøтõûьýþ тþóþ, úþóôð ø óôõ òхþôøть ø òыхþôøть ø÷ ÿþ÷øцøù.

ÃÂõþñхþôøüþ ÿþÑÂтþÑÂýýþ òõÑÂтø ÑÂтðтøÑÂтøúу ýð ÿрõôüõт ÑÂффõúтøòýþÑÂтø тþù øûø øýþù ÑÂтрðтõóøø. âð ÑÂтрðтõóøÑÂ, чтþ рðñþтðûð òчõрð – ÑÂõóþôýѠуöõ üþöõт ÿрøýþÑÂøть ûøшь уñытúø. Ø чтþñы ÑÂтþ ýõ ÿрõòрðтøûþÑÂь ò ûþтõрõю, ôðöõ óþтþòую ÑÂтрðтõóøю, úþтþрую òðü ôðû þÿытýыù трõùôõр ýõþñхþôøüþ úþýтрþûøрþòðть. ÃÂуöýþ ÿþÑÂüþтрõть øÑÂтþрøю ýð óрðфøúðх ø øÑÂúðть ÷ðúþýþüõрýþÑÂтø.

Úþÿøрþòðýøõ, úûþýøрþòðýøõ, ÿõрõÿõчðтúð ø рðÑÂÿрþÑÂтрðýõýøõ üðтõрøðûþò Ѡôðýýþóþ ÑÂðùтð, ñõ÷ ÿøÑÂьüõýýþóþ рð÷рõшõýøÑÂ, úðтõóþрøчõÑÂúø ÷ðÿрõщõýð! ÕÑÂûø Ã’Ñ‹ ÷ðüõтøûø ýðрушõýøõ ôðýýþóþ ÿуýúтð, þñрðщðùтõÑÂь ò ýðш юрøôøчõÑÂúøù þтôõû.

ÑÑÂúтõÑÂтøýó ÑÂтрðтõóøø — ÿþûучõýøõ øÑÂтþрøчõÑÂúøх ôðýýых þ тþрóðх ø «Ã¿Ñ€Ã¾Ã³Ã¾Ã½Â» ÑÂтрðтõóøø ýð ýøх, ðýðûø÷ рõ÷уûьтðтþò ø þÿтøüø÷ðцøѠÑÂûðñых üõÑÂт. ØôõýтøфøúðцøѠÑÂтрðтõóøø — тþ õÑÂть þÿрõôõûõýøõ ÑÂтрðтõóøø тþрóþòûø, ÑÂúÑÂÿûуðтðцøѠ÷ðúûючõýýых ò ýõù ÿрõøüущõÑÂтò ø òыñþр чðÑÂтþты тþрóþòûø. ÕÑÂûø øýòõÑÂтøцøø ôûѠòðѠÑÂтþ ÑÂÿþÑÂþñ ÑÂþхрðýøть ø ÿрøуüýþöøть уöõ øüõющøõÑÂѠýðúþÿûõýøÑÂ, тþ þтûøчýыü òðрøðýтþü ÑÂтðýут ôûѠòðѠôþûóþÑÂрþчýыõ øýòõÑÂтøцøø. ÕÑÂûø öõ òы хþтøтõ ÑÂôõûðть трõùôøýó ÑÂòþõù þÑÂýþòýþù ôõÑÂтõûьýþÑÂтью, тþ þñрðтøтõ òýøüðýøõ ýð ÑÂтрðтõóøø ÑÂúðûьÿøýóð.

ÃÂòтþр: âðтьÑÂýð Õòôþúøüþòð